ДГ "Атанас Дамянов"
Детска градина в село Оризари

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование на кризи"

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Детска градина “Атанас Дамянов“ с. Оризари взе участие по дейностите на Проект BG05M2OP001-5.001-0001
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж “ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

За периода м.Юли до края на м. Декември 2023 г беше сформирана една група за допълнително обучение по български език . Формите, чрез които се осъществи обучението 4 на брой - основни-в учебно време и допълнителни в неучебно време .
Подкрепа бе оказана на 7 деца, чиито майчин език е различен от българския. Това допринесе за по- лесното им приобщаване към заобикалящата ги действителност, развиване на уменията на децата и обогатяване на речниковия им запас, .
По проекта се проведоха и 2 форми на взаимодействие с родителите в условията на ДГ. Ползотворното въвличане на родителите като наблюдатели, участници и партньори подпомага реализирането на целите и задачите на учителите в групата и програмната система на детската градина. ,като на срещите се акцентира, да се създадат условия за възпитаване ,социализация, отглеждане ,обучение на децата както и формиране на положително отношение към ДГ.

Детската градина се доближава до семейството ,но не може да го замени, ето защо детската градина и семейството се допълват, обединяват и всеки има своята полезност в детското развитие .
По Проекта“ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Бяха усвоени средства в размер на 4382.04 лева